कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (संघीय ससर्त अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु)