गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

म्याग्दी, वेनी

animated national flag

कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (संघीय ससर्त अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु)Download: कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (संघीय ससर्त अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु)