कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि ज्ञान केन्द्र

म्याग्दी, वेनी

फोन: ०६९-५२०१३०

फ्याक्स: 00

ईमेल: akcmyagdi@gmail.com


गुनासो वा सुझाब गर्नुहोस्