कार्य विवरण

कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीको कार्यविवरण

१.      जिल्लाको कृषि तथ्याङ्क प्रोफाइल तयार तथा अद्यावधिक गर्ने ।

२.      स्थानीइ निकायमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुलाई तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

३.      व्यवसायीक किसान ,उद्यमी तथा कृषि फर्म संचालकको लागि तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

४.      आधुनि तथा उन्नत कृषि प्रविधिको प्रदर्शन,परीक्षण तथा सिफारिस गर्ने ।

५.      माटो तथा मल, वीउ तथा वाली संरक्षण सम्बन्धी सामान्य प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्ने ।

६.      संघिय कृषि विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन तथा सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने ।

७.      प्रादेशिक कृषि विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने ।

८.      प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्रभित्रका जोन र सुपरजोनको लागि प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने ।

९.      प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्रभित्रका पकेट तथा व्लकको कार्यक्रम संचालन तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने ।

१०. भौगोलिक विविधता अनुसारको प्राथमिकता प्राप्त वाली वस्तु विकासको योजना मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खला विकास तथा कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने ।

११. आर्थिक महत्तवका स्थानिय कृषि विविधताको पहिचान, संरक्षण तथा उपयोग गर्ने ।

१२. विभिन्न बालीनालीका रोग किराहरुको पेष्ट म्याप तयार गर्ने ।

१३. विभिन्न वालीनाली तथा रोग किराहरको संङ्कलन, पहिचान तथा संरक्षण गरी सङ्गखलाको रुपमा विकास गर्ने ।

१४. स्थानीय वाली/रैथाने वाली/लोपोन्मुख तथा उपेक्षित वालीको जर्म प्लाजम सड्कलन गरी Gene bank लाई उपलब्ध गराउने Genebank संग सहकार्य गर्ने ।

१५. स्थानीय तहका कृषि एकाइहरुबाट कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने साथै असिना, बाढी, पहिरो जस्ता दैवि प्रकोपको विवरण सङ्कलन गरी तथ्याङ्क प्रादेशिक तथा सङ्घिय तथा तालुक निकायहरुमा पठाउने ।

१६. वीउ, विषादी तथा मलखाद विक्रेताहरुको अनुमति, नवीकरण तथा अनुगमन गर्ने साथै तिनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

१७. कमाण्ड क्षेत्रभित्र रहेका स्रोत केन्द्रहरु, फलफुल तथा तरकारीको नर्सरीहरुलाई प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने ।

१८. कमाण्ड क्षेत्र भित्र रहेका फलफूल तथा तरकारीको नर्सरीहरुको तालुक निकायको समन्वयमा प्राविधिक अनुगमन गरी प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निरोगिताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।

१९. निरोगिताको प्रमाणपत्र विना वीउ, विरुवा, वेर्ना तथा अन्य रोपण सामाग्रीहरुको ओसारपसारमा तालुक निकायसंग समन्वय गरी रोक लगाउने ।

२०. व्यावसायिक फर्म, विमा, कृषिजन्य उद्योगमा विद्युतिकरण, विषादी विक्रेता आदिको लागि सिफारिस प्रदान गर्ने ।

२१. कमाण्ड क्षेत्रभित्र कृषि उद्यम् तथा व्यवसाय संचालन गर्न चाहानेहरुको लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक कार्य योजना तयार गर्न सहयोग गर्ने ।

२२. कृषक वर्गीकरणको लागि स्थानिय सरकारसंग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।

२३. कृषि स्नातक तथा JT/JTA कोर्ष अध्यनरत विद्यार्थीहरुको लागि इन्टर्नसिप कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

२४. सङ्घिय एवम् प्रादेशिक कृषि सम्बन्धी ऐन, निती, नियम, नियमावली, निर्देशिका सम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरुलाई सुसूचित  गर्ने, गराउने ।

२५. स्थानिय तह अन्तर्गत नगरपालिका, गाउपालिका तथा वडाको विस्तृत स्थलगत सर्वेक्षण गरी भुगोल, हावापानी, महोडा, कृषि पर्यटन, माटो,

२६. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिसदसंग समन्वय गरी वाह्य अनुसन्धान स्थलको रुपमा कार्य गर्ने ।

२७. सङ्घिय तथा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य प्राविधिक कार्यहरु गर्ने ।

२८. समग्र कृषि विकासको सम्बन्धमा  सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय विच पुलको काम गर्ने ।

२९. यस अघि साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लास्तरका  समितिहरुमा सहभागिता जनाउने ।

३०. कृषि विकासमा टेवा  पुर्र्याउने अन्य कामहरु गर्ने ।